Privatumas ir sąlygos

Slapukų naudojimas

Slapuką (angl. cookie) sudaro informacija, tinklo tarnybinės stoties siunčiama interneto naršyklei ir laikoma naršyklėje. Ši informacija vėliau siunčiama atgal tarnybinei stočiai kaskart kai naršyklė paprašo puslapio iš tos tarnybinės stoties. Tai leidžia tinklo tarnybinei stočiai identifikuoti ir sekti interneto naršyklę. Mes naudojame Google Analytics naudojimoisi šia interneto svetaine analizuoti, o statistinę informaciją laikys Google Inc., kurios privatumo politika prieinama čia: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Slapukai suteikia mums informacijos apie jūsų naršymą svetainėje ir padeda įvertinti lankytojų naršymo įpročius. Taip pat leidžia pateikti aktualią informaciją ir tobulinti svetainės turinį. 

Jūs galite nuspręsti, ar norite priimti slapukus. Galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami. Jei slapukai yra išjungti, kai kurios šios svetainės funkcijos gali neveikti. Savo duotą sutikimą priimti slapukus bet kada galite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Duomenys apie naudojamus slapukus

Slapuko pavadinimas

Aprašymas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

PHPSESSID

Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti

Pirmo įėjimo į puslapį metu

Vienai sesijai

Unikalus identifikatorius

CookieLawCompliance

Slapukas naudojamas svetainėje esančiam pranešimui dėl slapukų ir užtrikrina, kad vartotojui pranešimas būtų parodytas tik vieną kartą

Įėjimo į puslapį metu

1 metus

Reikšmė - “1”

YII_CSRF_TOKEN

Slapukas yra naudojamas apsaugai, pildant įvesties laukus ir juos siunčiant į serverį.

Įėjimo į puslapį metu

Vienai sesijai

Unikalus identifikatorius

Trečiųjų šalių slapukai

fr

Facebook slapukas reklamos tikslams

Atidarius velostreet.com profilį

2 mėnesius

Unikalus identifikatorius

__utma, __utmb, __utmc Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai. Slapukai identifikuoja unikalius lankytojus ir stebi vartotojo sesijas. Daugiau informacijos žr. „Google“ svetainėje Pirmo įėjimo į puslapį metu Atitinkamai 2 metus, 30 min., Vienai sesijai Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“
__utmz Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai Pirmo įėjimo į puslapį metu 6 mėnesius Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitiklio apskaita atliekama per „Google Analytics“
__utmt Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Informacija į serverį siunčiama anonimiškai Pirmo įėjimo į puslapį metu 10 minučių Reikšmė - “1”

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
 

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma, arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys. LR asmens duomenų teisinės apsaugos Įstatymo vykdymo priežiūros institucijos, nurodytos to įstatymo 8 ir 29 straipsniuose, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos nėra duomenų gavėjai, kai šios institucijos ir įstaigos pagal konkretų paklausimą gauna asmens duomenis įstatymų nustatytoms kontrolės funkcijoms atlikti.

Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant, ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).

Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (ar) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis.

Duomenų valdytojas – Lietuvos dviračių verslo asociacija, kuri nustato Dviračių registravimo sistemos duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Išankstinė patikra – numatomų duomenų tvarkymo veiksmų patikrinimas prieš juos pradedant.

Ypatingi asmens duomenys – duomenys, susiję su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą.

 Susisteminta rinkmena – rinkmena asmens duomenų, sistemiškai išdėstytų pagal tam tikrus su asmeniu susijusius kriterijus, leidžiančius lengviau surasti asmens duomenis rinkmenoje.

Sutikimas – savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti ypatingus asmens duomenis turi būti išreikštas aiškiai – rašytine, jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia duomenų subjekto valią.

Tiesioginė rinkodara – veikla, kuri skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (ar) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Trečiasis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.

 Vieša duomenų rinkmena – valstybės registras ar kita duomenų rinkmena, kuri pagal įstatymus ar kitus teisės aktus skirta teikti informaciją visuomenei ir kuria visuomenė gali teisėtai naudotis.

LDVA Administratorius -  Lietuvos dviračių verslo asociacijos Dviračių duomenų bazės Dviračių registracijos sistemos administratorius-vadovas, kuris užtikrina jos funkcionavimą

Duomenų tvarkytojas - registratorius - fizinis arba juridinis asmuo, veikiantis LDVA Dviračių registro vardu pagal sutartį su LDVA.

Registratoriaus darbuotojas – fizinis asmuo, kuriam Registratoriaus vadovybė pavedė vykdyti LDVA Dviračių registro vardu dviračių registraciją, išregistravimą ar duomenų tvarkymo paslaugas.

Reglamentas - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679.


Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos- suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme bei LDVA ir Registratoriaus sudarytoje Bendradarbiavimo sutartyje, kurios priedas yra šios Taisyklės.

Aptartos šių taisyklių sąvokos toliau tekste rašomos didžiąja raide, jeigu pagal kontekstą jų reikšmė nesiskiria nuo apibrėžtosios šiame skyriuje.

  

BENDROS NUOSTATOS

 

 1. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau tekste-Taisyklės) nustato asmens duomenų teisinės apsaugos principus, teisėto asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarką, LDVA dviračių registro bei Registratorių darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę.
 2. LDVA  ir Registratorius privalo visomis teisėtomis ir protingomis priemonėmis užtikrinti, kad Taisyklių laikytųsi visi LDVA Dviračių registro ir Registratoriaus darbuotojai.
 3. Taisyklės parengtos vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau-Įstatymas), Vyriausybės nutarimais, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymais, kitais LR galiojančiais teisės aktais. Papildytos ir pataisytos vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES)2016/679 nuostatomis.
 4. Taisyklės ne prieštarauja Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (ES) 2016/679 ir LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymui, ar kitiems galiojantiems teisės aktams tuo klausimu, galiojantys teisės aktai yra viršesni nei šios taisyklės. LDVA Administratorius ir Registratoriai privalo nuolat sekti teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą, pasikeitimus, kiek įmanoma anksčiau, bet ne vėliau kaip jų įsigaliojimo dienos su jais supažindinti visus savo darbuotojus, taip pat nedelsiant imtis organizacinių, techninių, teisinių ir kitokių priemonių, jeigu to reikia minėtų teisės aktų pakeitimams įgyvendinti.

 

ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS PRINCIPAI

 

 

 1. LDVA Dviračių duomenų bazės dviračių registras tvarko asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, gyvenamos vietos nustatymo, apmokėjimo už suteiktas paslaugas per elektroninę bankininkystę identifikavimo, duomenų tiekėjo interesų atstovavimui, statistinės apskaitos ir kitais tikslais nurodytais susitarime tarp duomenų tiekėjo ir tvarkytojo.Duomenys gali būti tvarkomi automatiniu ir neautomatiniu būdu.
 2. LDVA Dviračių duomenų bazės dviračių registras netvarko ypatingų asmens duomenų.
 3. Asmens duomenys:

a) renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, nustatytais prieš renkant asmens duomenis ir tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais (tikslo apribojimo principas);

b) tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teisėtai ir skaidriu būdu (teisėtumo, skaidrumo ir sąžiningumo principas);

c) tikslūs ir, jeigu reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas (tikslumo principas);

d) tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti (duomenų kiekio mažinimo principas);

e) saugomi tokia forma ir ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie turi būti sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams (saugojimo trukmės apribojimo principas);
f) duomenys yra tvarkomi taip, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba ne teisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

 

ASMENS DUOMENŲ  TVARKYMAS

 

 1. Asmens duomenys gali būti tvarkomi (Teisinis pagrindas), jeigu:
  1. 1. duomenų subjektas duoda sutikimą;
  2. 2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
  3. 3. siekiama apsaugoti duomenų subjekto esminius interesus;
  4. 4. reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jeigu duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
   Asmens duomenys gaunami:
   a) iš duomenų subjekto, kai jis juos pateikė kai kreipėsi dėl mūsų paslaugų ir jomis naudojosi, pildė anketas, sutikimą, prašymus, paklausimus ar kita,
   b) iš bankų ir kitų finansų įstaigų vykdant atsiskaitymus už suteiktas paslaugas,
   c) iš VĮ "Registrų centras", VĮ "Regitra", teisėsaugos institucijų, kitų registrų bei valstybės institucijų ir žinybų,
   d) iš fizinių asmenų, kai jie pateikia sutuoktinių ir vaikų asmens duomenis registruojant TP,
   e) iš juridinių asmenų, kai Jūs esate šio juridinio asmens įgaliotas atstovas arba vadovas,
   f) iš partnerių (Registratorių),
   e) iš kitų šaltinių, jei tai susieta su teikiamų paslaugų atlikimu.
   Asmens duomenys teikiami:
   a) bankams ir finansų įstaigoms dalyvaujančioms mokėjimų už suteiktas Registro paslaugas vykdymui,
   b) draudimo ir perdraudimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis, kai draudimo paslaugos yra susijusios su Registro teikiamomis paslaugomis,
   c) VĮ "Registrų centras", VĮ "Regitra", notarams, antstoliams, FNTT, mokesčių inspekcijai, teismams, teisėsaugos institucijoms, kitiems registrams bei valstybės institucijoms, pašto ir siuntų siuntimo įmonėmis,
   d) partneriams (Registratoriams), siekiant kokybiško  Registro paslaugų suteikimo,
   e) tvarkant duomenis taip pat pasitelkiame šiuos duomenų tvarkytojus: svetainės www.dviraciuregistras.lt administravimo ir susijusias paslaugas teikiančias įmones; dokumentų archyvavimo, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančias įmones; programinę įrangą kuriančias teikiančias, palaikančias ir vystančias įmones; informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančias įmones; ryšio, pašto, kurjerio paslaugas teikiančias  įmones; konsultacijas teikiančias įmones, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančias ir paslaugas teikiančias įmones.
   9. LDVA Dviračių duomenų bazės dviračių registras Reglamento ir Įstatymo nustatytais atvejais teikia Asmens duomenis Duomenų gavėjams. Asmens duomenys šio Įstatymo nustatytais atvejais teikiami pagal duomenų valdytojo ir duomenų gavėjo sudarytą asmens duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju), arba duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju). Sutartyje turi būti nurodyta asmens duomenų naudojimo tikslas, sąlygos ir tvarka. Prašyme turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas
   10. Naudoti asmens kodą tvarkant Asmens duomenis galima tik gavus Duomenų subjekto sutikimą, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklių 11 punkte.
   11. Draudžiama asmens kodą skelbti viešai ir naudoti Tiesioginės rinkodaros tikslais. Tvarkomų duomenų sąrašas yra LDVA dviračių duomenų bazės (DDB) nuostatų skyriuje "DDB duomenys".

 

SUTIKIMAS

 

 1. Duomenų Subjekto duomenys tvarkomi tik turint jo Sutikimą. Be duomenų Subjekto Sutikimo LDVA Administratorius  ir Registratoriaus darbuotojas  neturi teisės atlikti jokių Duomenų subjekto Asmens duomenų tvarkymo veiksmų.
 2. Registratorius privalo užtikrinti, kad jo darbuotojas Duomenų subjektui nepasirašius LDVA nustatytos formos Sutikimo, nevykdytų jokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmų (nesuvestų Asmens duomenų į dviračių registracijos sistemą, nesaugotų, neužrašytų ir t.t).
 3. Sutikime Duomenų subjektas informuojamas apie:
  1. 1. LDVA teisėtą interesą tvarkyti Asmens duomenis;
  2. 2. Asmens duomenų tvarkymo tikslus;
  3. 3. Duomenų tiekėjus, iš kurių LDVA ketina gauti jo Asmens duomenis;
  4. 4. Duomenų gavėjus, kuriems LDVA ketina perduoti jo Asmens duomenis;
  5. 5. Apie jo teises, nurodytas Taisyklių „Duomenų subjekto teisės, jų užtikrinimas“ skyriuje.
 4. Sutikime, be Taisyklių 16 punkte nurodytos informacijos, turi būti:
  1. 1. Duomenų subjekto vardas;
  2. 2. Duomenų subjekto pavardė;
  3. 3. Duomenų subjekto parašas;
  4. 4. Data.
    

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS, JŲ UŽTIKRINIMAS

 

 1. Duomenų Subjektas Reglamento  nustatyta tvarka turi teisę:
  1. 1. teisė žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  2. 2. teisė susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
  3. 3. teisė reikalauti ištaisyti, patikslinti, sustabdyti , išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Reglamento ir kitų įstatymų nuostatų;
  4. 4. teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslams, įskaitant profiliavimą, ir kai asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų mūsų interesų;
  5. 5 teisė reikalauti ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam");
  6. 6 teisė į duomenų perkeliamumą t.y. teisė reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam valdytojui arba pateikti tiesiogiai patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikė pats/pati Subjektas ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu arba sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu).
 2. LDVA Administratorius privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti šiame straipsnyje nustatytas teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti:
  1. 1. valstybės saugumą ar gynybą;
  2. 2.  viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą, ar baudžiamąjį persekiojimą;
  3. 3. svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
  4. 4. tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
  5. 5. duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
 3. LDVA Administratorius turi motyvuotai pagrįsti atsisakymą vykdyti duomenų subjekto prašymą įgyvendinti  Reglamente nustatytas duomenų subjekto teises. LDVA Administratorius, gavęs duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos turi pateikti jam atsakymą. Jei duomenų subjekto prašymas išreikštas rašytine forma, duomenų valdytojas turi pateikti jam atsakymą raštu.
 4. Duomenų subjektas gali skųsti LDVA Administratoriaus veiksmus (neveikimą) Įstatymo nustatyta tvarka.
 5. Prieš Duomenų subjektui pasirašant Sutikimą Registratoriaus darbuotojas privalo informuoti Duomenų subjektą apie Taisyklių 16 punkte išvardytas Duomenų subjekto teises, o pildant - registruojantis Vartotojui Dviračių registracijos kompiuterinėse laikmenose automatiškai privalomas laukas „sutinku, kad asmens duomenys būtų tvarkomi nurodytu tikslu“, kurį pažymėjus galima galutinė registracija.
 6. Duomenų subjektas tam tikrais Reglamento nustatytais atvejais turi teisę, nenurodydamas nesutikimo motyvus, nesutikti (raštu, žodžiu), kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys.
 7. Duomenų subjektas nesutikimą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo gali išreikšti raštu arba atvykęs pas LDVA Administratorių ir pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, žodžiu.
 8. LDVA Administratorius privalo sudaryti sąlygas Duomenų subjektui įgyvendinti šiame Taisyklių skyriuje nustatytas jo teises, išskyrus Reglamento nustatytus atvejus, kad to padaryti nėra galimybių.
 9. Jeigu Duomenų subjektas kreipiasi Į Registratoriaus darbuotoją dėl bet kurios iš Taisyklių 16 punkte nurodytų jo teisių įgyvendinimo, darbuotojas privalo Duomenų subjektą nukreipti į LDVA Administratorių. Registratorius neturi teisės veikti LDVA vardu informuojant Duomenų subjektą  apie jo Asmens duomenų tvarkymą, supažindinant Duomenų subjektą su jo Asmens duomenimis.
 10. Jeigu Duomenų subjektas pareiškia norą Registratoriui susipažinti su savo Asmens duomenimis, reikalauja, kad būtų ištaisyti ar sunaikinti jo Asmens duomenys, arba išreiškia nesutikimą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo, su juo bendraujantis Darbuotojas privalo:
  1. 1. paaiškina Duomenų subjektui, kad informacija jam gali būti pateikiama (atskleista) tik apie jį patį;
  2. 2. nurodyti, kad ši Duomenų subjekto teisė gali būti įgyvendinta tik pateikus asmens tapatybę liudijantį dokumentą LDVA Administratoriaus būstinėje adresu; Turgaus a.25, Klaipėda; Faks.: + 370 46 246529 , tel. +370 652 02182. arba pateikiamas prašymas/skundas elektroniniu laišku per elektroninės bankininkystės sistemą arba patvirtintu elektroniniu parašu. El. paštas: info@ldva.lt .
 11. Jeigu Registratoriaus darbuotojas abejoja Duomenų subjekto pateiktu Asmens duomenų teisingumu, jis apie tai privalo pranešti LDVA Administratoriui, kuris sustabdo tokių duomenų tvarkymo veiksmus, duomenis patikrina ir patikslina. Tokie Asmens duomenys gali būti naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
 12. Rašytinės formos Duomenų subjekto nesutikimui dėl jo Asmens duomenų tvarkymo prilyginamas Duomenų subjekto pasirašytas nesutikimas dėl jo Asmens duomenų tvarkymo perduotas faksimilinio ryšio ar elektroniniu paštu, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą.
   

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

 

 1. LDVA Administratorius ir Registratorius privalo įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Minėtos priemonės turi užtikrinti tokį saugumo lygį, kuris atitiktų saugotinų asmens duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką.Registratorius turi teisę Duomenų subjektų Asmens duomenis tvarkyti tik pagal Taisykles ir LDVA Administratoriaus nurodymus. LDVA ir Registratoriaus santykiai reglamentuoti tarpusavio sutartyje. Asmens duomenų tvarkymo keliamos rizikos vertinimą atlikti kas du metai LDVA valdybos nustatyta tvarka.
 2. Su LDVA ir Registratoriaus darbuotojais, kurie tvarko Asmens duomenis turi būti pasirašyta konfidencialumo sutartis. Jie privalo saugoti Asmens duomenų paslaptį, jeigu šie duomenys neskirti viešai skelbti.Ši pareiga galioja perėjus dirbti į kitas pareigas, arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.
 3. Registratorius, prieš jo darbuotojui pradedant vykdyti bet kokius veiksmus su LDVA Dviračių duomenų bazės Dviračių registro valdomais Asmens duomenimis,  turi pasirašytinai supažindinti su Taisyklėmis.
 4. Registratorius privalo užtikrinti, kad Registratoriaus darbuotojų darbo funkcijoms vykdyti naudojamuose dokumentuose esantys Asmens duomenys nebūtų prieinami jokiam Trečiajam asmeniui, arba Registratoriaus darbuotojui, neturinčiam teisės žinoti arba naudoti tokių Asmens duomenų.
 5. Registratoriaus darbuotojai, iš kurių kompiuterių galima patekti į „www.dviraciuregistras.lt“, savo kompiuteriuose prisijungimui prie „www.dviraciuregistras.lt“ privalo naudoti slaptažodį, kurį suteikė Administratorius, ir jis yra žinomas tik tam konkrečiam darbuotojui.
 6. Registratoriaus darbuotojų kompiuteriuose esantys Asmens duomenų turintys failai neturi būti „matomi“ (angl. shared) iš kitų kompiuterių, išskyrus Registratoriaus darbuotojų, kuriems tokią teisę suteikė LDVA Administratorius, kompiuterius.
   

DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ

 

 1. LDVA Administratorius turi teisę Registratoriaus darbuotojui tiesiogiai raštu (elektroniniu paštu) duoti nurodymus, būtinus Taisyklėse išvardintoms jo funkcijoms vykdyti.
 2. Registratoriaus darbuotojas neturi teisės vykdyti pagal Taisykles nepriskirtų jo kompetencijai funkcijų. Jei tam tikro klausimo sprendimas priklauso LDVA Administratoriaus kompetencijai, Registratoriaus darbuotojas nedelsdamas privalo šį klausimą perduoti spręsti LDVA Administratoriui.
 3. Registratorius privalo užtikrinti, kad jo darbuotojas, kuriam iškyla neaiškumų dėl Taisyklių ar Įstatymo reikalavimų taikymo arba savo funkcijų vykdymo, kreiptųsi į LDVA Administratorių konsultacijų.
 4. Registratorius privalo užtikrinti, kad Registratoriaus darbuotojas praneštų LDVA vadovybei, jei sužinojo (įtaria), kad kitas Registratoriaus darbuotojas, LDVA dviračių registro sistemos darbuotojas ar Trečias asmuo pažeidė (gali pažeisti) Taisyklių ar Įstatymo nuostatas.
 5. LDVA Dviračių duomenų bazės dviračių registracijos sistemos ar Registratoriaus darbuotojui, netinkamai vykdžiusiam Taisyklių, Įstatymo, kitų teisės aktų, reglamentuojančių Asmens duomenų teisinę apsaugą, reikalavimus, gali kilti įstatymų nustatyta atsakomybė:
  1. 1. atsakomybę už Asmens duomenų neteisėtą naudojimą nustato Įstatymas, LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 214(14), 214(16),  214(23) straipsniai, LR baudžiamojo kodekso 167, 168, 196-198(2) straipsniai;
  2. 2. atsakomybę už elektroninius nusikaltimus nustato Konvencija dėl elektroninių nusikaltimų ir LR baudžiamojo kodekso 196-198(2) straipsniai;
  3. 3. atsakomybę už darbo drausmės pažeidimus nustato LR darbo kodeksas.
 6. Registratorius, atlyginęs LDVA padarytą žalą dėl neteisėto Asmens duomenų tvarkymo arba kitų Registratoriaus darbuotojo veiksmų ar neveikimo, patirtą nuostolį įstatymų nustatyta tvarka išreikalauja iš Asmens duomenis tvarkiusio darbuotojo, dėl kurio kaltės atsirado ši žala.
 7. LDVA duomenų apsaugos pareigūno el.paštas: vdvarioniene@gmail.com; tel.+370 672 01810.

 

---------------------------------------------------------

Patvirtintos LDVA valdybos posėdyje 2012 m.rugsėjo mėn. 7 d.,protokolas Nr.06. Patikslinta, papildyta 2018 m. gegužės mėn. 25 d. įsigaliojus BDAR (ES)2016/679.
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2012.12.07 sprendimu Nr.2R-4469 LDVA suteikta teisė vykdyti asmens duomenų tvarkymą ir įregistruota Asmens duomenų valdytojų valstybės registre.