Apie mus

Apie dviračių registravimo sistemą
                                                           
Lietuvos dviračių verslo asociacijos (sutrumpintai - LDVA), kuri įkurta 2010 m. gruodžio mėn. 16 d. ir vienija dviračių verslu užsiimančias įmones, iniciatyva prie asociacijos nutarta sukurti dviračių duomenų bazę (sutrumpintai - DDB).  
DDB objektai yra dviratės, triratės, keturratės (toliau dviračiai) transporto priemonės, varomos tik ja važiuojančio asmens raumenų jėga, naudojant pedalus ar rankenas, o taip pat dviratės, triratės, keturratės transporto priemonės, kurios turi elektrinius variklius ir pagal galiojančius įstatymus nėra registruojamos kaip motorinės transporto priemonės. DDB duomenų tiekėjai - dviračių transporto priemonių savininkai (valdytojai).

LDVA dviračių  duomenų bazės tikslai:
1.    Būti prevencine priemone dviračių vagystėms bei suteikti kuo daugiau galimybių identifikuoti, surasti ir atgauti pavogtą dviratį.
2.    Būti galimybe pasitikrinti, ar naudotas dviratis, kurį planuoji įsigyti, nėra vogtas.
3.    Būti galimybe įrodyti dviračio priklausomybę, praradus įsigijimą patvirtinančius dokumentus.
4.    Vieningai rinkti ir kaupti su Lietuvoje naudojamais dviračiais susijusius duomenis, analizuoti statistiką, panaudoti turimą informaciją dviračių takų, kitos infrastruktūros plėtros programoms sudaryti ar panašiems tikslams, kuriantiems dviratininkams palankesnę aplinką Lietuvoje
.
Ši sistema veikia laisvanoriškumo principu ir nėra privaloma, tačiau sistemos veikla nukreipta į vis didėjantį visuomenės poreikį kovoti už nuosavybės apsaugą.

DDB dviračių registracijos sistema padės Lietuvos piliečiams susiinventorizuoti dviračius, saugos jų duomenis,
esant poreikiui, teiks informaciją savininkams apie jų dviračių priklausomybę, praradimo (vagystės) atveju vykdys aktyvią informacijos apie įvykį sklaidą, ragins ne tik teisėsaugos organus kovoti su teisės pažeidimais, bet į šią kovą įtrauks ir visuomenę.

DDB dviračių registravimo sistema nėra piliečių nuosavybės sargas ir negali garantuoti, kad nebus pavogtas registruotas dviratis arba ši sistema veiks kaip paieškų biuras, tačiau ši sistema yra puikus pagalbininkas teisėsaugos organams, privatiems seklių biurams ir visuomenei kovoje su vagystėmis, suteikia didesnę tikimybę surasti prarastą (pavogtą) dviratį ir yra rimtas kliuvinys laisvai prekiauti vogtais dviračiais.

LDVA yra ne pelno siekianti asociacija ir DDB dviračių registracijos sistema yra išlaikoma iš surinktų lėšų už suteiktas paslaugas,  todėl dalis DDB dviračių registro teikiamų paslaugų  yra mokamos.Paslaugų kainas ir sąrašą galite rasti skiltyje Kainos ir paslaugos.

Dviračių  duomenų bazės tvarkymui vadovauja - Lietuvos dviračių verslo asociacija. DDB tvarko LDVA Administratorius ,  pagal  LDVA valdybos patvirtintus  nuostatus. Registratoriai - dviračių  verslu užsiimantys arba susiję su dviračių verslu, arba atskirais atvejais nesusiję su dviračių verslu  juridiniai arba fiziniai asmenys, veikiantys pagal sutartį su LDVA.

Dviračių duomenų bazės Dviračių registravimo sistemoje vartotojų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 ir Lietuvos respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir tuo pagrindu paruoštomis Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis. Daugiau apie šias taisykles skiltyje: Privatumas ir sąlygos

Lietuvos Dviračių verslo asociacijos Dviračių Duomenų Bazė: www.dviraciuregistras.lt .

LDVA DVIRAČIŲ DUOMENŲ BAZĖS (DDB)
 

NUOSTATAI
 

Vartojamos sąvokos

 

Duomenų tiekėjas - vartotojas (DT) -  fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi  DDB registruojant  nuosavybės teise jam priklausančius dviračius.

LDVA Administratorius - fizinis asmuo, kuris vykdo DDB duomenų tvarkymą, koordinuoja ir vadovauja visai Dviračių registro sistemai.

Duomenų tvarkytojas-Registratorius - fizinis arba juridinis asmuo, kuris vykdo dviračių registravimo, išregistravimo ir  duomenų tiekėjų aptarnavimą su tuo susijusiais klausimais.

Duomenų valdytojas - Lietuvos dviračių verslo asociacija, kuri nustato Dviračių registravimo sistemos  duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Asmens dokumentas - asmens tapatybę įrodantis dokumentas. Asmens dokumentais laikomi: asmens tapatybės kortelė, Lietuvos respublikos piliečio pasas.

Dokumentai - dviračio pirkimo-pardavimo sutartis, dviračio pasas, apmokėjimo kasos čekis, pajamų-išlaidų kvitas, duomenų tiekėjo sutikimas tvarkyti asmens duomenis, paraiška (deklaracija).

Registratoriaus darbuotojas - registratoriaus darbuotojas arba jo įgaliotas fizinis asmuo, kuris vykdo jo vardu dviračių registraciją ir su tuo susijusias procedūras.

Sutikimas - laisvas-savanoriškas duomenų tiekėjo valios pareiškimas, kai jis sutinka, kad Dviračių registras tvarkytų jo asmens duomenis LDVA žinomu tikslu.

Susiję registrai - tai registrai ar duomenų bazės, kurie reikalingi atliekant dviračių registravimą, išregistravimą, ar su tuo susijusių procedūrų teisėtumo ir tikslumo atlikimą.

Dviratis - dviratė, triratė, keturratė transporto priemonė, varoma tik ja važiuojančio asmens/asmenų raumenų jėga, naudojant pedalus ar rankenas, o taip pat dviratė, triratė, keturratė transporto priemonė, kuri turi elektrinį variklį ir pagal galiojančius įstatymus nėra registruojama, kaip motorinė transporto priemonė.

Dviračio indentifikavimas - rėmo numeris, papildomi žymenys, atlikti savininko ar kitų asmenų savininkui žinomose vietose ir aprašyti paraiškoje registracijai.

Paraiška (deklaracija) registracijai/išregistravimui - nustatytos formos anketa, kurią pildo duomenų tiekėjas ranka arba kompiuterinėse laikmenose.

DT indentifikavimo kodas - registratoriaus suteiktas  raidžių ir skaičių kombinuotas kodas, žinomas tik minėtoms dviems pusėms.

QR kodas - suprogramuota skaičių kombinacija nuskaitoma išmaniuojų telefonų  nustatant dviračio savininką.

Dviračių registras – tai Dviračių duomenų bazės dviračių registravimo/išregistravimo/ duomenų saugojimo sistema.
 

Bendroji dalis
 

 1. Dviračių duomenų bazės paskirtis - registruoti DDB objektus, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti  duomenis ir dokumentus, atlikti kitus  duomenų tvarkymo veiksmus.
 2. DDB objektai yra dviratės, triratės, keturratės (toliau dviračiai) transporto priemonės, varomos tik ja važiuojančio asmens raumenų jėga, naudojant pedalus ar rankenas, o taip pat dviratės, triratės, keturratės transporto priemonės, kurios turi elektrinius variklius ir pagal galiojančius įstatymus nėra registruojamos kaip motorinės transporto priemonės.
 3. DDB duomenų tiekėjai-dviračių transporto priemonių savininkai (valdytojai).
 4. Pagrindinės DDB teikiamos paslaugos mokamos.
 5. Nemokamos paslaugos registruotiems vartotojams internetu:  dviračio priklausomybės patikra, pranešimas apie vagystę,  dviračio išregistravimas,  duomenų tiekėjo pasitikrinimas, kaip tvarkomi patiekti duomenys.
 6. Nemokama paslauga visiems vartotojams internetu: patikrinimas pagal rėmo numerį, ar nėra dviračio paieškoje.

DDB tvarkytojai:

 1. Dviračių informacinės duomenų bazės tvarkymui vadovauja Lietuvos dviračių verslo asociacija.
 2. DDB tvarko Administratorius pagal šiuos LDVA valdybos patvirtintus Nuostatus ir Asmens duomenų tvarkymo taisykles.
 3. Registratoriai - dviračių  verslu užsiimantys, arba susiję su dviračių verslu, arba atskirais atvejais nesusiję su dviračių verslu  juridininiai arba fiziniai asmenys, veikiantys pagal sutartį su LDVA.
 4. Dviračių duomenų bazės virtuali duomenų bazė: www.dviraciuregistras.lt, toliau „Dviračių registracija“

   

DDB  duomenys

 1. Centrinėje duomenų bazėje tvarkomi šie duomenys:
 2. 1. dviračio registracijos tvarkymo duomenys,
 3. 2. dviračio  techniniai duomenys,
 4. 3. dviračio savininko(valdytojo) duomenys,
 5. 4. praradimo (vagystės) duomenys.

Dviračių registracijos tvarkymo duomenys (11.1)

 1. Dviračio registracijos dokumento tipas.
 2. Dviračio registracijos dokumento numeris.
 3. Dviračio pirmos registracijos Lietuvoje data.
 4. Duomenų tvarkymo veiksmo tipas (užregistravimas, išregistravimas, perregistravimas).
 5. Duomenų tvarkymo veiksmą atlikusio asmens vardas, pavardė.
 6. Duomenų tvarkymo veiksmo atlikimo data, laikas.
 7. Atsisakymo tvarkyti duomenis argumentacija.

Dviračio techniniai duomenys (11.2)

 1. Dviračio tipas (dviratis, triratis, keturratis).
 2. Dviračio modelis pagal ES standartus(lenktyninis, kalnų, miesto-kelioninis,vaikiškas, elektrinis..).
 3. Komercinis pavadinimas (prekinis ženklas).
 4. Dviračio rėmo gamyklinis numeris.

Dviračio valdytojo duomenys (11.3)

 1. Vardas, pavardė.
 2. Gyvenamoji vieta (šalis, miestas, rajonas, gyvenvietė).
 3. Telefono numeris.
 4. El.paštas.
 5. Juridinio asmens pavadinimas.
 6. Juridinio asmens kodas.
 7. Juridinio asmens įgaliojimas.
 8. Juridinio asmens adresas, el.p., tel.nr.
 9. Dviračio savininko (valdytojo) identifikavimo kodas.

Dviračio praradimo duomenys (11.4)

 1. Praradimo (vagystės) data.
 2. Praradimo (vagystės) šalis.
 3. Praradimo (vagystės) miestas, miestelis, gyvenvietė.
 4. Prarasto (pavogto) dviračio valdytojo vardas, pavardė.
 5. Prarasto (pavogto) dviračio gamyklinis rėmo numeris.
 6. Praradimo (vagystės) papildomos aplinkybės.

Dviračio registracija duomenų bazėje

 1.  DDB duomenis teikia dviračių savininkai (valdytojai).
 2. Dviračių duomenų bazės duomenų tiekėjai:
  1. 1. Atsako už DDB Administratoriui pateiktų duomenų teisingumą;
  2. 2. Pasikeitus registracijos duomenims nedelsdami privalo pranešti DDB Administratoriui pasikeitusius duomenis, pateikti tai patvirtinančius dokumentus;
  3. 3. Turi teisę reikalauti, kad DDB Administratorius pataisytų bazėje saugomus neteisingus, netikslius, patikslintų neišsamius arba sunaikintų neteisėtai sukauptus jų duomenis ar sustabdytų tokių  duomenų tvarkymo veiksmus.
 3. Registratorius, įgaliotas DDB duomenų tiekėjo, virtualios duomenų bazės skiltyje „Vartotojo registracija/Prisijungti“ užpildo vartotojo registravimo formą ir patvirtina elektroniniu paštu arba pats(DDB duomenų tiekėjas) ranka užpildo Registratoriaus pateiktą nustatytos formos prašymą-deklaraciją vartotojo ir  dviračio registravimui, ir kartu su įsigijimą patvirtinančiu dokumentu (dviračio pasas, pirkimo-pardavimo sutartis ar kitas dokumentas) bei tapatybę patvirtinančiu dokumentu, arba prašymą dėl išregistravimo ar bazėje esančių duomenų pakeitimo su tapatybę patvirtinančiu dokumentu pateikia Registratoriui asmeniškai arba per įgaliotą asmenį.
 4.  DDB duomenų tiekėjas virtualios duomenų bazės skiltyje „Vartotojo registracija/Prisijungimas“ užpildo sistemos Vartotojo registracijos formą ir patvirtina registraciją paties nurodytu elektroniniu paštu, prisijungia ir užpildo dviračio registravimo formą su nuosavybės deklaracija ir ją išsaugo. Apmoka už suteiktas paslaugas internetinės bankininkystės būdu tik savo vardu ir tik už savo vardu gautas paslaugas. Paraiškos pildomos kiekvienam dviračiui atskirai ir duomenų tiekėjas pilnai atsako už pateiktų duomenų teisingumą ir teisėtumą. Sistemos administratorius patikrinęs duomenų teisėtumą - teisingumą ir atlikęs jei tas reikalinga pataisymo sistemoje procedūras, registruotu laišku išsiunčia duomenų tiekėjui (vartotojui) QR lipdukus, sąskaitą faktūrą ir atmintinę. Laiško išsiuntimo ir gavimo terminas iki 14 kalendorinių dienų. Laiškas DR sąskaita siunčiamas tik vieną kartą. Vartotojui pageidaujant laiškas gali būti siunčiamas pakartotinai, jei yra garantuojamas siuntimo išlaidų  apmokėjimas.
 5. Registruojant dviratį internetu patikra, numatyta šių nuostatų 45 punkte, atliekama automatiniu būdu.
 6. Registratorius, gavęs duomenų tiekėjo prašymą tiesiogiai dėl dviračio užregistravimo, atlikęs šių Nuostatų 45 punkte nurodytus patikrinimus, užregistruoja dviratį ir išduoda-užklijuoja nustatytoje vietoje lipduką.  Jei Registratorius  tuo momentu dėl objektyvių priežasčių neturi galimybės pilnai užregistruoti dviratį, patikrina rėmo numerį, išduoda – užklijuoja nustatytos formos lipduką ir ne ilgiau kaip per dvi dienas pilnai užregistruoja dviratį: įrašo dviračio duomenis į centrinę duomenų bazę, suteikia duomenų tiekėjui identifikavimo kodą ir informuoja duomenų tiekėją el.paštu arba telefono žinute.
  Jeigu pageidauja duomenų tiekėjas registratorius išduoda, o registruojant dviratį internetu išsispausdina, dviračio registracijos sertifikatą kuriame yra šie duomenys: 
  Dviračio savininko vardas, pavardė;
  Dviračio rėmo numeris;
  Užregistravimo data.
 7. DDB Administratorius arba Registratorius gali atsisakyti užregistruoti, išregistruoti ar pakeisti dviračio registracijos duomenis, jeigu duomenų tiekėjas nepateikia visų reikalingų dokumentų, arba pateikė netikslius, neišsamius, neteisingus duomenis, arba apmokėjo internetu už paslaugas kito asmens vardu, arba nėra pristatęs dviračio apžiūrai, arba dviračio gamyklinis rėmo numeris nutrintas, sugadintas, arba perdarytas.

    45. Registruojant, išregistruojant arba keičiant DDB duomenis atliekami šie duomenų patikrinimai:

    45.1. Patikrina, ar registruojamas dviratis nėra paieškomas Lietuvoje ir kitose ES šalyse.

    45.2. Keičiant DDB duomenis arba išregistruojant dviratį Administratorius arba Registratorius patikrina, ar centrinėje duomenų bazėje anksčiau įrašyti atitinkami duomenys sutampa su keisti arba išregistruoti pateiktais duomenimis.

   46. DDB duomenys keičiami:

      46.1. pasikeitus dviračio savininkui;

     46.2. pasikeitus dviračio savininko duomenims;

     46.3. keičiant arba praradus dviračio registravimo dokumentą (atmintinę su kodais).

47. Praradus registravimo dokumentą (atmintinę su kodais) duomenų teikėjas privalo nedelsdamas pranešti apie tai  Registratoriui arba sistemos Administratoriui.

48. Nustatęs, kad pateiktame prašyme (deklaracijoje) registruoti dviratį ir dokumentuose nurodyti neteisingi, neišsamūs ar netikslūs duomenys,  Administratorius arba Registratorius nedelsdamas, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo netikslumų nustatymo, telefonu arba el.paštu informuoja apie tai  duomenų teikėją ir pareikalauja netikslumus ištaisyti. DDB duomenų teikėjas, nevėliau kaip per 14 dienų nuo informacijos gavimo,  pateikia tvarkytojui patikslintus duomenis. Duomenų teikėjui nepašalinus nustatytų trūkumų  duomenų tvarkytojas atsisako įregistruoti dviratį ir informuoja duomenų teikėją el.paštu arba telefono žinute.

49. DDB Administratorius, nustatęs, kad duomenų teikėjo pateikti duomenys nesutampa su susijusių registrų duomenimis, privalo nedelsdamas informuoti apie tai  duomenų teikėją. DDB duomenų teikėjas privalo per 14 dienų nuo pranešimo apie duomenų netikslumus gavimo pateikti patikslintus duomenis ir paaiškinti jų aplinkybes. Duomenų teikėjo pateikti patikslinti duomenys įrašomi į duomenų bazę ir informuojama sąveikaujančio registro tvarkymo įstaiga.

50. Jeigu duomenų bazėje dėl Administratoriaus ar Registratoriaus kaltės įrašyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, jis privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per tris darbo dienas po netikslumų nustatymo, juos ištaisyti ir telefonu arba el. paštu informuoti apie tai  duomenų gavėjus, kuriems perduoti neteisingi, neišsamūs, netikslūs duomenys.

51. DDB Administratorius, gavęs duomenų teikėjo raštišką prašymą pataisyti duomenų bazėje tvarkomus neteisingus, netikslius, neišsamius duomenis, taip pat panaikinti neteisėtai surinktus duomenis apie jį arba sustabdyti tokių duomenų tvarkymo veiksmus, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo prašymo ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo ištaiso duomenis, sunaikina neteisėtai surinktus duomenis ar sustabdo tokių duomenų tvarkymą (išskyrus duomenų apie DDB tvarkymo veiksmus saugojimą) ir apie tai el.paštu  arba telefonu (žinute) informuoja to reikalavusį asmenį.

52.  Dviratis išregistruojamas iš centrinės duomenų bazės:

52.1. kai jis susidėvėjo ir baigiamas eksploatuoti sunaikinant rėmą;

52.2. kai dviračio valdytojas išvyksta nuolat gyventi į užsienį ir kartu išsiveža dviratį arba ketina jį nuolat eksploatuoti užsienyje ir registruoti tos šalies registre;

52.3. kai dviračio valdytojas raštu pareiškia norą išregistruoti dviratį.

53. Kai atsisakoma įregistruoti dviratį, ar pakeisti DDB Dviračių registracijos duomenis, duomenų teikėjo pateikti duomenys saugomi  duomenų bazėje tol, kol to reikia duomenų tvarkymui, bet ne ilgiau kaip vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo atsisakyti registruoti dviratį arba pakeisti DDB Dviračių registracijos duomenis. Įrašius į duomenų bazę patikslintus duomenų teikėjo duomenis, duomenys apie atsisakymą tvarkyti duomenis saugomi duomenų teikėjo istorijoje, kol dviratis  išregistruojamas iš DDB .

 54. Pakeisti duomenys saugomi duomenų bazėje iki dviračio išregistravimo. Išregistravus dviratį,  duomenys perkeliami į duomenų bazės archyvą. Duomenys duomenų bazės archyve saugomi tris metus nuo išregistravimo. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, registracijos duomenys sunaikinami.

55. Dokumentai, kurių pagrindu tvarkomi dviračių duomenų bazės duomenys, saugomi LDVA archyve valdybos nustatyta tvarka.

56. Teisinėmis, administracinėmis, organizacinėmis, techninėmis ir kitomis priemonėmis užtikrinama, kad tvarkant DDB Dviračių registraciją nebūtų įrašyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, kad bazės duomenys atitiktų duomenų teikėjų pateiktus duomenis.

57. Asmenys, dalyvaujantys tvarkant DDB Dviračių registracijos duomenis, privalo saugoti duomenų paslaptį įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą laiką.

Sąveika su registrais

58. Policijos departamento prie VRM tvarkomas Ieškomų daiktų žinybinis registras.

59. Lietuvos draudimo bendrovių žinybinis registras.

60. Užsienio valstybių analogiškos dviračių duomenų bazės (registrai).

61. Užsienio valstybių draudimo bendrovių žinybiniai registrai.

62. Juridinių asmenų registras.

63. Individuali veikla pagal verslo liudijimą arba pažymą registras.

64. Sąveika su kiekvienu konkrečiu registru įteisinama duomenų teikimo sutartimi, jeigu to reikalauja Lietuvos respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai.

65. Nustatęs gautų iš sąveikaujančio registro duomenų netikslumus, duomenų tvarkytojas neteisingus, netikslius, neišsamius duomenis ir aplinkybių paaiškinimus turi nedelsdamas raštu perduoti to registro tvarkymo įstaigai.

66. Tvarkytojas, gavęs iš sąveikaujančio registro informaciją apie nustatytus jam perduotų duomenų netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus, privalo per penkias darbo dienas nuo informacijos gavimo patikrinti pateiktą informaciją ir jai pasitvirtinus ištaisyti netikslumus. Kai dėl netikslumų ištaisymo būtina kreiptis į duomenų teikėją, šis terminas pratęsiamas iki trisdešimties dienų. Ištaisęs netikslius duomenis duomenų tvarkytojas  informuoja el.paštu arba telefonu duomenų gavėjus, kuriems neteisingi, netikslūs ir neišsamūs duomenys buvo perduoti.

DDB duomenų teikimas ir naudojimas

67. DDB duomenis  duomenų gavėjams teikia duomenų valdytojas - administratorius.

67.1.  DDB duomenys teikiami šiais būdais:

     a) perduodami automatiniu būdu:

          - kiekvienas duomenų gavėjas, įvedęs į duomenų bazę dviračio gamyklinį rėmo numerį, galės sužinoti ar dviratis yra paieškomas, ar ne paieškomas:

          -  kiekvienas duomenų gavėjas, įvedęs į duomenų bazę savo identifikavimo kodą, galės pasitikrinti, ar duomenų tvarkytojas teisingai, tiksliai ir išsamiai tvarko pateiktus duomenis;

     b) teikiant duomenų  išrašus, pranešimus ir kitą informaciją (žodžiu, raštu, elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis).

68. Duomenys neatlygintinai teikiami Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo 17 straipsnio 4 dalies 1–3 punktuose nurodytiems duomenų gavėjams. Kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims  duomenys teikiami atlygintinai. Atlyginimo už DDB duomenų teikimo dydį nustato LDVA valdyba.

69. DDB Dviračių registracijos tvarkomi asmens duomenys yra teikiami vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

70. DDB duomenys teikiami pagal duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju), kuriame nurodomas duomenų naudojimo tikslas, arba DDB duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju), kurioje nurodomas duomenų naudojimo tikslas, sąlygos ir tvarka. Kiekvienas  duomenų gavėjas privalo naudoti DDB duomenis tik teisėtiems ir apibrėžtiems duomenų gavėjo prašyme (vienkartinio duomenų teikimo atveju) ar duomenų teikimo sutartyje (daugkartinio duomenų teikimo atveju) nurodytiems tikslams.

71. DDB duomenų gavėjai duomenis gali naudoti tik tokiam tikslui, tokia apimtimi ir tokiu būdu, kokie nurodomi gaunant duomenis. Duomenis teikti tretiems asmenims galima tik duomenų teikimo sutarčių, pasirašytų su dviračių duomenų bazės duomenų valdytoju, nustatyta tvarka.

Ši nuostata netaikoma, kai duomenų gavėjai naudoja iš duomenų bazės gautus  duomenis apie save. DDB duomenų gavėjas negali keisti iš duomenų bazės gautų duomenų ir juos naudodamas privalo nurodyti duomenų šaltinį.

72. Apie ištaisytus neteisingus, netikslius, neišsamius DDB duomenis neatlygintinai informuojami tie duomenų gavėjai, kuriems perduoti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys. Apie ištaisymus pranešama tuo pačiu būdu, kuriuo duomenų gavėjai gavo neteisingus, netikslius, neišsamius duomenis.

73. DDB duomenų gavėjas, pastebėjęs jam perduotų duomenų netikslumus, privalo apie tai informuoti duomenų tvarkytoją. Duomenų tvarkytojas per penkias darbo dienas nuo  duomenų gavėjo pranešimo ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo, patikrina gautą informaciją ir, jai pasitvirtinus, ištaiso netikslumus ir neatlygintinai informuoja apie tai  duomenų gavėją ir kitus gavėjus, jeigu jiems buvo perduoti netikslūs duomenys.

74. Dviračių  duomenų bazės valdytojo interneto svetainėje talpinami šie nuostatai, asmens duomenų tvarkymo Taisyklės ir pateikiama papildoma informacija apie registracijos objektą ir tikslus, duomenų bazės tvarkytojus, duomenų tvarkymą, asmenų teises susipažinti su  tvarkomais jų duomenimis, neteisingų, netikslių, neišsamių duomenų ištaisymo tvarką, DDB duomenų teikėjus, DDB duomenų gavėjus,  teikiamų dokumentų ir duomenų sąrašas.
.

DDB duomenų teikimas užsienio valstybių duomenų gavėjams
 

75. DDB duomenų teikiamas užsienio valstybėse veikiančioms panašaus pobūdžio dviračių duomenų bazėms (registrams) vykdomas pagal duomenų teikimo sutartis - susitarimus, nenaudojant Dviračio savininko asmens duomenų.
 

Dviračių duomenų bazės duomenų sauga
 

76. Už DDB duomenų saugą atsako duomenų valdytojas-administratorius.

77. Apsaugos nuo neteisėto DDB duomenų atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo ar naudojimo, taip pat bet kokio kito neteisėto tvarkymo priemonės turi užtikrinti tokį saugumo lygį, kuris atitiktų saugotinų  duomenų pobūdį ir jų tvarkymo riziką.

78. Duomenų tvarkytojo darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, tvarkantys duomenis, privalo pasirašyti pasižadėjimus saugoti duomenų paslaptį įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą laiką. Už neteisėtą DDB duomenų paskelbimą, perdavimą, pakeitimą ar sunaikinimą šie asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

79. DDB duomenų valdytojas neatsako už neatsakingai pasielgusius duomenų teikėjus, kurie nesaugojo identifikavimo kodo ir slaptažodžių, ar dar kitaip atskleidė tretiems asmenims priėjimus prie savo asmens duomenų dviračių registro sistemoje ir dėl to patyrė materialinius ir moralinius nuostolius.

DDB finansavimas

80. DDB sukūrimas ir veikla finansuojami iš asociacijos narių lėšų, taip pat iš lėšų, gautų už teikiamas paslaugas ir kitų teisės aktuose nustatytų asociacijos finansavimo šaltinių.

DDB reorganizavimas ir likvidavimas
 

81.DDB  reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

82. Likviduojamo DDB duomenys perduodami kitam registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

Patikslinti LDVA valdybos posėdyje 2012 m. rugsėjo 7 d. Protokolu Nr.: 06, patikslinti ir papildyti 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus BDAR (ES) 2016/679.